DANE FIRMY

Sklep prowadzony we współpracy z inkubatorem przedsiębiorczości:
Fundacja Firma Dla Każdego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000569410,
NIP: 5252625624
REGON: 362170026
z siedzibą w Warszawie (00-079), ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 79/300,